Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ADNAMA”, REĢ.NR. 50203194041, JUR. ADRESE: P.Brieža iela 14, Sigulda, LV-2150 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko  iegūst no saviem klientiem un personām (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”), kas apmeklē interneta veikalu https://kukasgardasveikals.lv.

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personas datus Datu pārzinis par Jums iegūst tad, kad Jūs izmantojat interneta veikala vietni, skatāties tās saturu, veicat pasūtījumus, izmantojat Kūkas Gardas e-pastu info@kukasgardas.

2.2. Apmeklējot un izmantojot interneta veikalā sniegtos pakalpojumus, pasūtot preces, ievadot Jūsu personas datus vai citu personīgi informāciju, Jūs piekrītat, ka jebkura Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Personas datu apstrādes nolūks ir nodrošināt Jums pienācīgu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, administrēt pasūtījumu veikšanu un izpildi, nodrošināt starp Datu pārzinis un Jūs noslēgtā distances līguma izpildi, nodrošināt iegādāto preču atgriešanu un pārējo distances līguma noteikumu un citu interneta veikala vietnē publicēto noteikumu izpildi.

2.4. Datu pārzinis glabā Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams šīs privātuma politikas 2.3. punktā norādītā nolūka īstenošanai – starp Datu pārzini un Datu subejktu noslēgtā distances līguma izpildei, – un kamēr uz Datu pārziņa attiecas šīs privātuma politikas 3.4. punktā minētie apstākļi.

2.5. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.6. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus Jūsu personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds;

3.1.2. piegādes adrese (tādā gadījumā, ja tā sakrīt ar Jūsu dzīvesvietas adresi vai darba vietas adresi);

3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);

3.1.4. Bankas dati (bankas konta nr., banka, izvēlētais apmaksas veida);

3.1.5. Informācija par pasūtīto preci (iegādātās preces, cena, u.t.t.).

3.1.6. Jebkuru citu informāciju, kura Jūs mums brīvprātīgi iesniedzat interneta veikala piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus, piemēram, lai pārbaudīta klienta maksātspēju.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats lielākoties ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b) apakšpunkts: a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem; b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

3.3.1. Atsevišķos gadījumos, piemēram, Datu pārziņa interešu aizstāvēšanai tiesā vai sadarbojoties ar tiesībsargājošajām iestādēm, personas datu apstrādes juridiskais pamats var būt arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c), f) apakšpunkts: c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

3.5. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.6. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Datu pārziņa uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi caur interneta veikalu nodrošina Stripe (https://stripe.com/en-lv/privacy) un Montonio (https://montonio.com/legal/privacy-policy/).

3.7. Pēc pieprasījuma Datu pārzinis var nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.8. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā 4.2. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi info@kukasgardas.lv.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem personas datu apstrādes jomā.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā interneta veikala vietnē.

Privātuma politika pēdējo reizi atjaunināta 2024. gada 11. Janvārī.